Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 143 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 1 т. 1 , чл.7, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3, и чл.7, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе.
1. Запазват се определените зони за разполагане на преместваеми обекти:
1.1 Запазва се определеното зониране за разполагане на преместваеми обекти със специфични правила съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе , както следва:
– Зона „А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;
– Зона „Б” – пл. “Свобода”;
– Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;
– Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Мостова”;
– Зона „В3” – от ул. “Мостова” до Дома на културата;
– Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;
– Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета п-ка/ в к-с “Изток”;
– Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”;
– Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост.
1.2. Запазват се определените обществени озеленени площи по чл. 62 ал. 9 от ЗУТ и чл. 7 ал. 2 т. 2 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ – Парк на “Възрожденците” и Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”/.
1.3. Запазват се определените зони за разполагане на търговски обекти, стопанисвани от „Общински пазари” ЕООД – Русе, както следва:
– в ж. к. „Здравец-изток” до ДКЦ-2;
– в ж. к. „Чародейка – Г – ЮГ” до супермаркета;
– в ж. р. „Мидия – Енос” кв. 160;
– в ж. к. „Здравец” до бл. „Гагарин”;
– в ж. к. „Възраждане” – Пазара „Сан Стефано”.
1.4. Запазват се определените зони за разполагане на цветни базари на различни места в ЦГЧ – до озеленена площ между сградата на Община Русе и ж. бл. „Ларго”, при градинката на ул.„Хан Крум” пред Младежкия център, зад градинката срещу Градските хали – в зона В2.
2. Запазва се местоположението на функциониращите съгласно действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе.
3. Приема нови места за разполагане на преместваеми обекти със следните нови номера на позициите: № 1501 – ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска”, до бл. „Домостроител“; №№1502 и 1503 – ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев”, до бл. 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)