Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 143 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и с чл. 17, ал. 2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  и искане с вх.№УТ-27-23/17.03.2020г. от Теменуга Валериева Малева, Общински                  съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.61.13, находящ се в местността „Ясаците“, гр. Мартен, община Русе, като с плана за имота се определи жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ с цел създаване на устройствени условия за изграждане в него на нежилищни обслужващи обекти с малка етажност, допустими съобразно чл. 17, ал. 2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-68#1/01.04.2020г.  от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-68#2/03.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.61.13, находящ се в местността „Ясаците“, гр. Мартен, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)