Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 143

РЕШЕНИЕ № 143
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31, ал.1 от ЗПП; чл.14, ал.4 от ЗОС; чл.16, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем със срок:
1. До края на мандата на действащото в момента Народно събрание, обект частна общинска собственост за клуб на ВМРО-БНД в гр. Русе, ул.”Гоце Делчев ”№ 5 – партер, с обща площ 60,00кв.м. и месечна наемна цена 36,72 лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
2. До края на мандата на действащото в момента Народно събрание, част от обект частна общинска собственост за клуб на ПП ”Движение ГЕРГЬОВДЕН” в гр. Русе, ул.”Панайот Хитов”№ 9, с обща площ 61,03кв.м. и месечна наемна цена 37,31 лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да изготви настанителни заповеди и сключи договори за наем със срок, съгласно т.І с