Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1430 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 и т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

1.Одобрява обща численост на общинска администрация 330,5 щатни бройки, в това число дофинансиране – 82 щ. бр., считано от 01.07.2015г.
2.Приема корекция на бюджет 2015г., както следва:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Трансфери
§6101“Получени трансфери“ +13 930лв.
Всичко приходи държавни дейности +13 930лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Трансфери
§6102 „предоставени трансфери“ -11 000лв.
ДТ „Сава Огнянов“ 5 000лв.
Държавна опера – Русе 5 500лв
РУ „Ангел Кънчев” 500лв.
Всичко приходи местни дейности -11 000лв.
Всичко приходи по бюджета +2 930лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 Библиотеки с регионален характер“
§1016 „Вода, горива и енергия“ -1 339лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Обект „Компютърна конфигурация“ 1бр. +1 597лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Електрическа гилотина“ 1 бр. +5 964лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „Софтуер за обработка, книгоиздаване и дигитализация „ 1бр. +5 991лв.
Обект „Софтуер за незрящи хора“ 1бр. +1 717лв.
Всичко за дейност +13 930лв.
Всичко за функция +13 930лв.
Всичко разходи държавни дейности +13 930лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ км. Басарбово
Обект „Система за видеонаблюдение” 1 бр. +4 810лв.
Всичко за дейност +4 810лв.
Всичко за функция +4 810лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ – ЦДГ „Червената шапчица“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Конвектомат 7-12тави“ 1 бр. -10 000лв.
Обект „Конвектомат 4 тави“ 1бр. +4 400лв.
Обект „Конвектомат 7 тави“ 1 бр. +5 600лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ -858лв.
Обект „Изграждане на осветление около бл.“Колос“и бл. „Копривщица“
в кв. Родина“ -17лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл.18 и бл.19 кв. Дружба“ -124лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл.20 и бл.21“ -168лв.
Обект „Изграждане на осветление градина с. Басарбово“ -96лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл.22 и бл.23, кв. „Дружба3“ -453лв.
Всичко за дейност -858лв.
Всичко за функция -858лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Благоустрояване кв. Цюр, бл.1-бл.3“ -3 952лв.
Всичко за дейност -3 952лв.
Всичко за функция -3 952лв.
Дейност 629„Други дейности по опазване на околната следа“ ОП „Паркстрой-Русе”
§1030 „Текущ ремонт“ –400лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „Лицензиран софтуер на ПП “Workflow” 1бр. +400лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция -4 810в.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -11 000лв.
Всичко за дейност -11 000лв.
Всичко за функция -11 000лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ ОП „Русе арт”
Обект „LED екран” 1 бр. -57 000лв.
Обект „Подиум към подвижна, сглобяема сцена” +57 000лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -55 950лв.
Всичко за дейност -55 950лв.
Всичко за функция -55 950лв.
Всичко разходи местни дейности -66 950лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения”+46 200лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО” +1 385лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” +6 145лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели” +2 220лв.
Всичко за дейност +55 950лв.
Всичко за функция +55 950лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +55 950лв.
Всичко разходи по бюджета +2 930лв.

VІ. Приложение №18 „Справка за разходите за заплати за 2015г.
Било: Става: Разлика:
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
ОП „Паркстрой-Русе”- местна дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
-Годишен ФРЗ 237 1 99лв. 220 819лв. – 16 380лв.
-Численост 35 31 -4
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
ОП „Паркстрой-Русе”- местна дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт”
-Годишен ФРЗ 0лв. 16 380лв. + 16 380лв.
-Численост 0 4 +4
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране
-Годишен ФРЗ 524 568лв. 570 768лв. +46 200лв.
-Численост 71 82 +11

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)