Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1431 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г., както следва:

По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
Дейност „ Общинска администрация“
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 2
1. Гьонюл Хакъева Мехмедова – специалист гражданско състояние в кметство Семерджиево – новоназначена – билети
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
ОУ „Георги Стойков Раковски“– с. Ново село
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 2
1. Калинка Петрова Петкова – счетоводител в ОУ „Георги Стойков Раковски“ – с. Ново село – билети
2. Ахмед Акифов Реджебов – шофьор на училищен автобус в ОУ „Георги Стойков Раковски“ – с. Ново село – билети
ЦДГ „Роза“ – с. Ново село
1. Нели Димитрова Димова – гл. счетоводител – новоназначена – билети
Отпада:
По чл. 40, ал. 1, т. 2
1. Иринка Стоянова Неделчева – гл. счетоводител – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)