Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1432 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, и писмо с регистрационен индекс 31-78-12/02.06.2023г. от директора на СУ “Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие СУ “МАЙОР АТАНАС УЗУНОВ“ – ГР. РУСЕ, БУЛСТАТ 000523972 да извърши за своя сметка спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.7.679 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, съществени и трайни подобрения, включващи изграждане на открита спортна площадка на територията на училището, след одобрение от органите по „Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общински училища“.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)