Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1433 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. №УТ-16-23/27.04.2015 г. и 30-4137-2#1/15.05.2015 г. Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабел ниско напрежение към ПУП – ПЗ за ПИ 177009 в местност „Пундев баир”, землище на с. Николово през поземлени имоти: 000269, 000357, 000359 и 000365 в м. „Пундев баир” и през имот 000413 в м. „Над село” в землището на с. Николово по първи вариант на трасето.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)