Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1434 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да придобие възмездно право на ползване за срок от 2 (две) години върху следната движима вещ – частна общинска собственост на Община Белене: Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване, като за целта:
    1. Участва в обявения от Община Белене публичен търг;
    2. Заплати определения със заповед на кмета на Община Белене депозит за участие в търга, както и цената за тръжните документи.
  2. Възлага на кмета на Община Русе, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички правни и фактически действия за придобиване на правото на ползване по точка 1 от настоящото решение, в това число да предложи цена равна или по-голяма от определената начална тръжна цена, съобразена с възможностите на Община Русе и действащото законодателство, както и да подпише договора за учредяване на правото на ползване върху Автоматичната станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване, както и да извърши всички релевантни действия по участието на Община Русе в конкретната тръжна процедура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)