Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1435 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за премахване на едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 57,00 кв. м., едноетажна склад/пристройка със застроена площ 11 кв. м. и склад със застроена площ 8 кв. м., находящи се в имот с идентификатор 63427.5.402 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Мала планина“ №5, предмет на Акт за частна общинска собственост №1607 от 02.10.1997 г.

2. Упълномощава кмета на Община Русе да организира премахването на сградите и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)