Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1435 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-69/26.11.14 и 94П-2368-3#3/08.05.15 от Петранка Живкова Тодорова и Петя Тодорова Тодорова, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.12 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Мерата“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.12 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Мерата“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)