Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1436 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и заявление с вх. №УТ-16-24/25.05.2023 г. от Атанас Иванов Стоянов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електро захранване за сграда в ПИ 504.1 в м. „Бригадирски лагер“, землище на с. Басарбово през следните имоти общинска публична собственост: 02796.6.34 и 02796.6.83 с НТП „Пасище“ и 02796.6.300 с НТП „За селскостопански, ведомствен , горски път“ по първи вариант на трасе.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година и за учредяване право на прокарване през ПИ 02796.6.34 и ПИ 02796.6.83 с НТП „Пасище“.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)