Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1437 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:
1. Приема следната декларация:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Ние, общинските съветници от ОбС – Русе, с внимание следим развитието на събитията, свързани със здравната реформа и предложените промени в ЗЛЗ, касаещи заличаването и вливането/сливането на „Център за психично здраве“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център“ ЕООД и „Център по кожно-венерически заболявания“ ЕООД в съществуващите лечебни заведения за болнична помощ.
В гр. Русе горепосочените Центрове са лечебни заведения със 100% общинско участие. През годините са полагани максимални усилия, включително финансови, за подпомагане на тези заведения, за да изпълняват своите функции, като предлагат качествена и квалифицирана медицинска помощ.
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД обслужва пациенти от три области: Русе, Разград и Силистра с население от 479 916 души. Центърът извършва профилактика,комплексно лечение и наблюдение на пациентите чрез работещите в него отделения – медицинска онкология, лъчелечение, онкохирургия, интензивно лечение и реанимация, онкогинекология и палиативни грижи. Като общинско търговско дружество лечебното заведение участва с подкрепата на Община Русе в проекти с национално и европейско финансиране, по част от които има задължения да не се променя предмета на дейност и собствеността им за определен период от време.
„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНОН ЗДРАВЕ“ ЕООД – Русе е самостоятелно юридическо лице, предоставящо 5 броя социални услуги; участващо като партньор в проекти, финансирани от различни източници; извършващо клинични проучвания по договор с различни изследователски и фармацевтични компании – всички тези дейности биха се провалили при заличаването им като юридическо лице. „Център за психично здраве“ ЕООД единствен в България развива психосоциална терапия и рехабилитация на пациентите с изключителен ефект в лечението и социализацията им.
Предвид горното, ОбС – Русе се обявява против заличаването, заложено в §5, и сливането/вливането на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД и „Център за психично здраве“ ЕООД в лечебните заведения за болнична помощ, съгласно § 60, ал.1 по чл.26, 26а и 26б от Проектозакона за изменение и допълнение на ЗЛЗ.
Нашето становище по отношение на здравната реформа включва и следните предложения и аргументи:
1. Провеждането на реформа в българското здравеопазване е наложително. Тя трябва да се подготвя чрез диалог с всички заинтересувани страни – пациенти, медици, общини и държавни органи.
2. Целта на тази реформа следва да бъде повишаване качеството на здравеопазването в България чрез ефективно и комплексно лечение, активна превенция, оптимална организация на доболничната и болнична помощ при осигуряване на достатъчна мотивация на медицинските кадри за работа и квалификация.
3. Реформата следва да съдържа комплекс от мерки и законови промени, които да се обсъждат и приемат в пакет, предвид своята взаимообвързаност и многоаспектността на проблемите, като се определи ясна хронология за тяхното провеждане.
4. Противопоставянето ни на заличаването и вливането/сливането на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД и „Център за психично здраве“ ЕООД аргументираме и с мотива, че подобна мярка е необоснована и противоречи на принципа за профилиране и все по-тясна специализация на лечебните дейности, без който не могат да се прилагат върховите постижения на медицинската наука и практика. Сливане или вливане на лечебни заведения, предимно на функционална основа, би могло да се обсъжда едва след като бъдат реализирани всички останали мерки, заложени в реформата. Приоритет трябва да бъде оптимизирането на функционирането на здравната система, процедурите на взаимодействие както между НЗОК и здравните каси по места с лечебните заведения и доболничната помощ, така и между самите лечебни заведения.
5. Пакетът от законови и нормативни промени трябва да гарантират:
– Детайлно остойностяване на всички видове лечебни дейности с оглед създаване предпоставки за функционално взаимодействие между отделните лечебни заведения. Необходимо е да се осигури възможност за едновременно лечение на няколко заболявания при един и същ пациент, в което да участват специалисти и апаратура от няколко лечебни заведения.
– Премахване на изискванията за наличие на самостоятелни звена към всяко лечебно заведение при положение, че в рамките на населеното място такива вече функционират и е налице договор за взаимодействие.
– При наличието на монопол на НЗОК, въвеждането на конкурентен подбор на договорни партньори от страна на касата трябва да става при ясни и детайлно разписани критерии и с отчитане на спецификите на здравната карта и отделните населени места, общини и области.
– Окончателно отстраняване на деформациите в лекарствената политика, които водят до оскъпяване на лечението и ощетяват ресурсно цялата здравна система.
– Защита интересите на общините в качеството им на собственици на лечебни заведения, като чрез това ще се осигури активното участие на местните власти в развитието на здравните заведения.
Като оценяваме усилията на Правителството и Министерството на здравеопазването за разработване и провеждане на реформата, готовността за диалог и като споделяме целта и философията на здравната реформа, Общинският съвет – Русе заявява своята готовност за участие във всички дискусии по конкретните аспекти на промените в името на постигането на крайната цел – повишаване качеството на здравеопазването в Р България.
2. Възлага на председателя на Общински съвет – Русе да изпрати текста на декларацията до Министерството на здравеопазването и до Комисията по здравеопазване в Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)