Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1437

РЕШЕНИЕ №   1437
Прието с Протокол №   65/19.10.2007 г.
 

                На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети,  чл.13 ал.3 и § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г., Общинският съвет реши:

                                                           

                Коригира бюджета на общината за 2007 година по разходната част, както следва:

                 І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г. със сумата 143 562 лв.

 
1.      ПРИХОДИ
              Трансфери между бюджетни сметки

              § 61 01 Получени трансфери                                                          + 143 562 лв.      

              ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

              ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г.                                         + 143 562 лв.

 
              2.РАЗХОДИ
              ТЕКУЩ БЮДЖЕТ

              ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”

               Дейност 619 Други дейности по благоустрояването

               § 10 20 Външни услуги                                                                     – 50 000 лв.

               п-да Изготвяне на проекти за кандидатстване за финансиране

 
              Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущия бюджет                              – 50 000 лв.
 
              КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
              ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”

              Дейност 122 Общинска администрация

              § 5203 -Придобиване на друго оборудване 

              Обект: „Машина за разпечатване и пликоване” 1 бр. – МДТ       + 30 000 лв.

              ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”

               §5206 Изграждане на инфраструктурни обекти

              Обект „Водопровод кл.8 за Мальовица –

                            разширение в ЖК Дружба ІІ”                                             + 20 000 лв.

 
              ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги „

              Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и

                                     изграждане на пътищата
              § 51 00 Основен ремонт                                                                              
              Обект: „ Преасфалтиране на улици от второкласната

                              пътна мрежа в гр.Русе „                                                    + 143 562 лв.

               Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                  + 193 562 лв.

               ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  

               ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г.                                          + 143 562 лв.

 

          ІІ. На основание чл.13 ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г. ПРЕДЛАГА на Министерство на финансите да УТВЪРДИ компенсирана промяна в поименния списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007 година с източник целева субсидия от ЦБ, както следва:

                                                                                                                           / лева /

Параграф, функция , обект

 
Било
Става
Разлика
 

§51 00 Основен ремонт

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”

Обект „ Преасфалтиране на улици от второкласна пътна мрежа в гр.Русе” 

Обект „Основен ремонт и оформяне на площадно пространство пред Градски хали ”

 

 §5206 Изграждане на инфраструктурни обекти

 ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”

Обект „ Изграждане на улица в ЖК Здравец- до Средношколско общежитие

 
 
 
 
 
188 490
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
0
 
 
120 000
 
 
 
 
 
 
68 490
 
 
 
 
 
 

          188 490

 
 
+ 120 000
 
 
 
 
 
 
+ 68 490

Всичко

1 286 500
1 286 500
0