Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1438 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

І. Създава работна група в състав от девет членове, от които пет общински съветника:
1. Росен Иванов – ръководител на работната група;
2. Пламен Рашев;
3. Анастас Георгиев;
4. Мирослав Славчев;
5. Айдоан Джелил
и четири членове – представители на общинска администрация.
ІІ. Работната група има следните цели и задачи:
1. Да обсъди необходимостта за актуализиране на нормативните актове на ОбС- Русе, регулиращи на местно ниво отношенията в областта на транспорта, организацията на движението и паркирането, предвид приетите изменения и допълнения на Закона за движение по пътищата;
2. В случай, че е налице такава необходимост, да изготви проект за изменение и допълнение на съответните нормативните актове на ОбС – Русе;
3. Да внесе за обсъждане в ОбС – Русе изготвения проект за изменение и допълнение на нормативните актове на ОбС – Русе, регулиращи на местно ниво отношенията в областта на транспорта, организацията на движението и паркирането в срок до 31.07.2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)