Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1438

РЕШЕНИЕ №   1438
Прието с Протокол №   65/19.10.2007 г.
 

          На основание чл.62 ал.1 от АПК, чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 , ал.1 т.1 и ал. 2 от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет реши:

        

 1. Утвърждава паралелка с пълняемост под определения минимум за учебната 2007/2008г. на територията на Община Русе, както следва:

 

Непълни паралелки в общинските училища за учебната 2007/2008 г.

 
 
Училище
 
 
Клас
 
 
Норма
 
 

Реален брой

ученици
Разрешен
минимален

брой ученици от Общински съвет

1. . ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” – с.Николово

І
 
16
 
15
 
12
 
 
 
Слети паралелки в общинските училища за учебната 2007/2008 г.
 
Училище
Класове
Брой ученици
Реален брой ученици
Разрешен минимален брой ученици
1. ОУ”Отец Паисий”- с. Тетово
 
VІІ и VІІІ
13 + 12
25
12