Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1439 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и заявление с вх. №УТ-16-21/04.05.2023 г. от „Марин Кръстев“ ЕООД , Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопровод до ПИ 63427.181.5 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе през ПИ 63427.181.2 с НТП „Нива“ – частна собственост и ПИ 63427.181.19 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост по първи вариант на трасе.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година
  3. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)