Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1439

РЕШЕНИЕ № 1439
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба №1, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на част от двора публична общинска собственост – „Св. Константин-Кирил Философ”, с адрес – гр. Русе, ул. “Студентска” №10, както следва:
– част от двора с полезна площ 37,5 кв.м. за павилион за закуски и сладкарски изделия и начална наемна цена 184.00 лв, със срок на договора – пет години.
ІI. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – ОУ ”А. Константинов”, с адрес – гр. Русе, бул “България №96, както следва:
– стоматологичен кабинет с полезна площ 16 кв.м. и начална наемна цена 67.00лв., със срок на договора – пет години.
III. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурси по т.І и т.ІІ, след влизане в сила решение на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурсите и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.