Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 144 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №1/06.01.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-47/26.10.2015 г. „Теленор България“ ЕАД, Общински съвет Русе реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземно оптично трасе до базова станция на „Теленор България“ ЕАД в ПИ 156057 в землището на с. Николово през поземлени имоти 000250, 000251, 000274, 000283, 000284 и 000318 в м. „Слатина“.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)