Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 144 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7 и т. 15, чл. 2, ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на две функционално свързани помещения с обща площ 108,00 кв. м, разположени на първи етаж на корпус В на четириетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, с вход от към трафопоста, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, които се отдават под наем за печатарски услуги, с начална тръжна месечна наемна цена – 201,00 лв. (Двеста и един лева) без включен ДДС.

 2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение с площ 110,00 кв. м., разположено на първи етаж на корпус В на четириетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, с вход от към трафопоста, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, което се отдава под наем за печатарски услуги, с начална тръжна месечна наемна цена – 204,00 лв. (Двеста и четири лева) без включен ДДС.

3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 87,00 кв. м., разположено в сутерен на корпус А на триетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.1, граничещо на север със стълбище, на юг с дърводелска работилница, със застроена площ на цялата сграда – 655,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, което се отдава под наем за ученически бюфет, с начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 лв. (осемдесет лева) без включен ДДС.

4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като стоматологичен кабинет, на помещение с площ 30,20 кв. м., разположено на първи етаж на триетажна монолитна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2268.1, със застроена площ на цялата сграда – 1269,00 кв. м., с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, описана в АПОС №7118/ 09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 75,00 лв. (Седемдесет и пет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)