Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 144 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл.8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-3/26.02.2020 г. и извлечение от Протокол №4/09.04.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. с продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-1690 в кв.70 по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, с площ от 710 кв.м., отреден за жилищно застрояване, а по Кадастралния план на града, представляващ ПИ №0.1690, с площ от 710 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес: гр. Мартен, Община Русе, ЕКАТТЕ: 47336 ул. „Тулча“ №6, предмет на АЧОС №5581/20.11.2008 г., вписан под №124, том 51, н.д. 12689, вх. рег.№117 от 26.11.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 20 553,00 лева.

2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-1690 в кв.70 по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, с площ от 710 кв.м., отреден за жилищно застрояване, а по Кадастралния план на града, представляващ ПИ №0.1690, с площ от 710 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес: гр. Мартен, Община Русе, ЕКАТТЕ: 47336 ул. „Тулча“ №6, предмет на АЧОС №5581/20.11.2008 г., вписан под №124, том 51, н.д. 12689, вх. рег.№117 от 26.11.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ и ВЕНЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА на цена от 20 553,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувачите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)