Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 144

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 2/15.02.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на общинския имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот с идентификатор 63427.179.91 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто седемдесет и девет точка деветдесет и едно), местността „Орта Екенлик” в землището на град Русе, с площ от 2, 344 (два дка триста четиридесет и четири кв.м) дка, начин на трайно ползване – друга земеделска територия с начална тръжна цена 2344, 00 лв. (две хиляди триста четиридесет и четири), без ДДС и без данъци и такси. Имотът е актуван с акт №6430/ 01.03.2011 г. за частна общинска собственост, вписан под №158, т. VІ, н.д. 1219, дв. вх. рег. № 2809/16.03.2011 г. в АВп при РРС.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)