Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 144

РЕШЕНИЕ № 144
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, на основание чл.37 и чл.38 от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл. 88, т.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем земеделски земи в общинския горски фонд, землище с. Тетово с площ 263,739 дка. за ловностопански мероприятия срещу наемна цена от 12 лв. на декар за срок до 31.12.2008 год. както следва:
– имот № 000106 земеделски земи, землище с. Тетово собственост на Община Русе в отдели:41”4”-13,601 дка.; 41”7”-31,633 дка.; 41 “10”-8,210 дка; 41”11”-4,253 дка.; 45”1”-11,643 дка.; 46”1”-32,582 дка.; 46”6”-6,728 дка.; 47”2”-26,260 дка.; 47”4”-33,066 дка.; 48”2”-9,222 дка.;51”2”-14,477 дка.; 52”1”-11,177 дка.; 52”3”-20,080 дка.; 52”4”-33,480 дка.; 52”8”-7,327 дка.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише договор с ДП”Държавна дивечовъдна станция Сеслав” гр. Кубрат за наем на земеделски земи в горския фонд, землище с.Тетово собственост на Община Русе.