Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1440 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , във връзка с чл. 68, ал. 1, чл. 68а, ал.1 и ал. 4 от ЗСВ, Общински съвет-Русе реши:

 1. Избира временна комисия в състав:

Председател: Биляна Иванова и членове: Айдоан Джелил, Траян Тотев, Юрий Георгиев, Владислав Атанасов, Елеонора Николова и Деница Иванова.

 1. В срок до 21.07.2023 г. временната комисия следва:
  1. Да изготви и публикува обявление за набиране на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, което да съдържа информация за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за провеждането й;
  2. Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, да прецени дали последните отговарят на условията на чл. 67 от ЗСВ и са представили всички документи, доказващи това и да изготви доклад съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1 от ЗСВ;
  3. Да публикува на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ;
  4. Да изслуша всеки от допуснатите кандидати в публично заседание и да състави доклад относно протичането на изслушването, който да бъде предоставен на общинския съвет и да се публикува на интернет страницата му в 7 –дневен срок преди гласуването на предложението по т. 2.5.
  5. Да изготви предложение до Общински съвет – Русе за лицата, които следва да се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.
 2. При работата си, комисията следва да спазва изискванията посочени в чл. 67-69 от ЗСВ и действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)