Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1440 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал.1, т. 3, чл.270 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността за 2014 г. на „Летище Русе“ ЕООД.
2. Приема началния баланс при ликвидация на „Летище Русе“ ЕООД, в ликвидация към 10.06.2015 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)