Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1441

РЕШЕНИЕ № 1441
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61 ал.4 от Закон за устройство на територията, чл.6 ал.2 и 3 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:
1. Обявява имот, представляващ незастроен Урегулиран поземлен имот № ХІХ-за озеленяване в кв. 879 /стар 196/ с площ от 575 кв.м.находящ се в град Русе между улиците „Борисова”, ул. „Давид” и бул. „Бозвели”, за публична общинска, позиция № 207 в списъка на Публична общинска собственост;
2. Задължава Кмета на Община Русе да състави Акт за публична общинска собственост за Урегулиран поземлен имот № ХІХ-за озеленяване в кв. 879 с площ от 575 кв.м.находящ се в град Русе между улиците „Борисова”, ул. „Давид” и бул. „Бозвели”.