Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1442 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на първи, трети, четвърти и пети етаж, с обща площ от 2792 кв. м., от пет етажна сграда с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.8.1307.2 (корпус „А“), с административен адрес гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. „Липник“ № 117, описана в АПОС №7295/04.07.2014 г., предоставена за управление на „Общежитие за средношколци – Русе“ – обслужващо звено от общинската образователна система, с предназначение за общежитие, и начална месечна наемна цена на квадратен метър – 1,40 лв. без включен ДДС, или 3909,00 лв. без включен ДДС за отдаваната под наем площ от 2792 кв. м.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)