Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1442

РЕШЕНИЕ № 1442
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, протокол № 81 от 25.07.2007 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години на Министерство на вътрешните работи, Национална служба „Полиция” за нуждите на главна дирекция „Гранична полиция”, имот частна общинска собственост, представляващ Спален блок № 1 със застроена площ 613.45 кв.м., на четири етажа, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1438 от 18.07.1997 год.
2. Задължава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор.