Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1443 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие Община Русе да кандидатства, заедно с Община Гюргево с проектно предложение “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито “ ( “ReNature, Green modeling of urban areas, creation of new  systems for recreation and outdoor activities”) по Покана 2 – Състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (СЦ)  2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ по Програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“

 II. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимия собствен принос по проектно предложение “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито” ( “ReNature, Green modeling of urban areas, creation of new  systems for recreation and outdoor activities”) който представлява минимум 2% от общо допустимите разходи на Водещия партньор по проекта – Община Русе (но не повече от 35 000 евро).

Ш. Дава съгласие Община Русе да осигури временно необходимите средства за финансиране на дейностите по проекта до възстановяването им от Програмата.

IV. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Споразумение за партньорство по проектното предложение с Община Гюргево по образец на Програмата.

V. Възлага на Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)