Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1443

РЕШЕНИЕ № 1443
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл.38, ал.1, т.4 от Наредба №1 на ОбС – Русе и във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката, Общинския съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост с площ 13,00 (тринадесет) кв.м върху общински недвижим имот, описан в АОС №5146/18.09.2007 г. в град Русе, представляващ имот №63427.2.5423 по кадастрална карта, а по регулационния план УПИ ІІІ – за трафопост с площ 74 (седемдесет и четири) кв.м, при граници за терена: имот №63427.2.1617; имот №63427.2.5422 и имот №63427.2.1587 за сумата от 4936 (четири хиляди деветстотин тридесет и шест) лв., както и сервитутно право с площ 32,00 (тридесет и два) кв.м за сумата от 12 150 (дванадесет хиляди сто и петдесет) лева на „Е.ОН България мрежи” АД – Г. Оряховица, с идентификационен номер 104518621.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с „Е.ОН България мрежи” АД – Г. Оряховица за учредяване право на строеж и сервитутно право.