Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1444 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие Община Русе да кандидатства, заедно с Община Ценово, Окръжен съвет Гюргево, Природен парк „Комана“ и община Хотареле с проектно предложение „CBC partnership between Bulgarian and Romanian public institutions for a greener Giurgiu-Ruse region“ („Партньорство за трансгранично сътрудничество между български и румънски публични институции за по-зелен регион Гюргево-Русе“) по Покана 2 – Състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи ” и 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ по Програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“

 II. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимия собствен принос по проектно предложение „CBC partnership between Bulgarian and Romanian public institutions for a greener Giurgiu-Ruse region“(„Партньорство за трансгранично сътрудничество между български и румънски публични институции за по-зелен регион Гюргево-Русе“), който представлява минимум 2% от общо допустимите разходи на партньор 2 по проекта – Община Русе (но не повече от 6697 евро).

Ш. Дава съгласие Община Русе да осигури временно необходимите средства за финансиране на дейностите по проекта до възстановяването им от Програмата.

IV. Упълномощава Кмета на Община Русе, при одобрение на проекта, да подпише Споразумение за партньорство по проектното предложение с Община Ценово, Окръжен съвет Гюргево, Природен парк Комана и Комуна Хотареле по образец на Програмата.

V. Възлага на Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)