Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1444 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на ОбС Русе, и искане вх. №НО-01-31/10.06.2015 г., Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с обществено полезна дейност „ШАХМАТЕН КЛУБ ПРИСТИС“, Русе върху имот в гр. Русе, ул. „Плиска” №5, бл. „Първа пролет“, вх. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.58, със застроена площ 98,71 кв.м., заедно с 1,93% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на АОС №7073/10.10.2013г. ./вписан под №34, том 37, дв.вх.14178, н.д.7229 от 09.10.2013 г.на АВп./, за срок от 5 /пет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)