Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1444

РЕШЕНИЕ № 1444
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот в град Русе, кв. Средна кула, представляващ УПИ (урегулиран поземлен имот) ІV – 1732, кв.147 по регулационния план на Средна кула с площ от 166, 00 (сто шестдесет и шест) кв.м, заедно с построената в него сграда от 75 (седемдесет и пет) кв.м, представляваща бивша фурна, при граници: изток – ул. „Димитър Талев”, запад, север и юг – УПИ ІІІ-372 за училище, с акт за частна общинска собственост №4446/13.07.2005 г, с начална тръжна цена 11 800 (единадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/