Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1445 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

Приема ДЕКЛАРАЦИЯ, относно изграждането на инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци в Община Гюргево, както следва:

Общински съвет – Русе изразява категоричното си несъгласие с осъществяването на проект: „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталации“ в община Гюргево, шосе Слобозией, 4-ти км, Лот 2, окръг Гюргево, в изключителна техническа зона на Румъния.

            Изразяваме готовността си да предприемем всички позволени от закона действия, за да не допуснем одобряване изграждането на инсталация за  изгаряне на медицински и животински отпадъци на територията на бившия химически завод в град Гюргево, Република Румъния.

            Категорично заявяваме, че за решаването на въпроси, касаещи и местната сигурност и здравеопазване в община Русе, от приоритетно значение е мнението на местното население. Никой няма право да налага на обществото решения, които изискват широко и открито обществено обсъждане.

Настояваме компетентните държавни органи да предприемат необходимите правни и фактически действия при съобразяване с изразеното от Общински съвет – Русе в настоящата декларация становище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)