Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1445 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., като включва ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 63427.5.1169, с площ от 276 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, а по действащия регулационен план представляващ УПИ II-2376 в кв. 775, с адрес: гр. Русе, ул. „Милкова ливада“ № 28, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7439 от 14.05.2015 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 26 400,00 лeва,
2. Дава съгласие за продажба на Йорданка Симеонова Александрова и Бойко Александров Александров на ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 63427.5.1169, целия с площ от 276 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, а по действащия регулационен план представляващ УПИ II-2376 в кв. 775 с адрес: гр. Русе, ул. „Милкова ливада“ № 28, предмет на Акт за частна общинска собственост вписан под № 7439 от 14.05.2015 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономика и управление на собствеността“ към Община Русе, вписан под № 92, том 17, вх. № 6578/28.05.2015 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе на цена от 26 400,00 лeва, без ДДС, данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)