Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1445

РЕШЕНИЕ № 1445
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши :

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г. със сумата 21 781 лв.

1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 05 Приходи от наеми на имущество + 4 911 лв.
§ 36 19 Други неданъчни приходи +15 040 лв.
§ 45 03 Капиталови дарения от страната + 2 000 лв.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§ 37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – 170 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 21 781 лв.

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
ЦДГ „Ч. шапчица”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения + 1 500 лв.
ЦДГ „Радост”
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 3 000 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 440 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ + 110 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 100 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя + 60 лв.
Всичко за дейност + 5 210 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 39 800 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 7 800 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 1 710 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 1 400 лв.
ОУ Червена вода
§ 02 09 Др.плащания и възнаграждения + 6 770 лв.
ОУ Средна кула
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 2 216 лв.
§ 10 13 Постелочен инвентар и облекло – 700 лв.
§ 10 14 Учебни и научноизслед. разходи – 418 лв.
§ 10 15 Материали – 368 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 730 лв.
§ 10 91 СБКО – 1 103 лв.

СОУ „Йордан Йовков”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 8 160 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 390 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя + 30 лв.
§ 10 15 Материали + 5 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 4 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 2 000 лв.
ОУ „Тома Кърджиев”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 600 лв.
§ 10 15 Материали + 600 лв.
СОУ „Васил Левски”
§ 02 01 Заплати нещатен персонал – 4 000 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения – 4 000 лв.
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 700 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 9 000 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 4 000 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 300 лв.
§ 10 15 Материали + 4 437 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 5 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 12 563 лв.
СОУ „Христо Ботев”
§ 10 30 Текущ ремонт + 8 000 лв.
ОУ „ П.Кр.Яворов”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 3 400 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 1 600 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 1 000 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 700 лв.
§ 10 15 Материали + 6 700 лв.
СОУ „Св.Константин – Кирил Философ”
§ 02 01 Заплати нещатен персонал – 7 400 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения – 600 лв.
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 7 000 лв.
§ 10 15 Материали + 15 000 лв.
Всичко за дейност – 33 783 лв.
Дейност 324 – Спортни училища
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 36 000 лв.
Дейност 332 – Общежития
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 73 600 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 1 400 лв.
Всичко за дейност + 75 000 лв.
Дейност 337 Извънучилищни дейности
МУЦТПО
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 4 428 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 3 841 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 1 132 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 996 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя – 30 лв.
Всичко за дейност – 10 427 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 469 Други дейности по здравеопазване
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 4 000 лв.
§ 10 91 СБКО + 4 000 лв.
Всичко за дейност 0 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”

Дейност 537 Домове за отгл.и възп.на деца
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 37 000 лв.

Дейност 550 Център за рехабил.и интеграция
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 22 000 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 4 400 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 800 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 15 800 лв.
Всичко за дейност – 43 000 лв.

Дейност 540 Домове за стари хора
§ 10 11 Храна + 10 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 35 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 4 000 лв.
Всичко за дейност + 49 000 лв.

Дейност 543 Домове за възрастни с физически увреждания
§ 10 11 Храна + 6 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 20 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 5 000 лв.
Всичко за дейност + 31 000 лв.

Дейност 552 Домове за възрастни с деменция
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 1 000 лв.
§ 10 91 СБКО + 1 000 лв.
Всичко за дейност 0 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739 Музеи и художествени галерии
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 4 000 лв.
§ 10 15 Материали + 2 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 2 000 лв.
Всичко за дейност 0 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.

Всичко ТЕКУЩ БЮДЖЕТ държавни дейности 0 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Държавни дейности -Дофинансиране
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразователни училища
СОУ „Васил Левски”
§ 10 30 Текущ ремонт + 50 000 лв.
ОУ с.Червена вода
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 5 000 лв.
ОУ „Васил Априлов”
§ 10 15 Материали + 30 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 4 741 лв.
Всичко за дейност + 59 771 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ + 59 771 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 738 Читалища
§ 45 00 Субсидии за орг.с нестоп.цел + 1 000 лв.
Читалище с.Тетово – 100 г. юбилей
Дейност 751 Библиотеки с регионален характер
§ 10 14 Учебни, научни разходи ,книги… + 10 000 лв.
Дейност 739 Музеи и художествени галерии
§ 10 15 Материали + 4 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 3 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 6 300 лв.
§ 10 92 Глоби и неустойки + 700 лв.
Всичко за дейност + 25 000 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ + 25 000 лв.

Всичко текущ бюджет държавни дейности – Дофинансиране + 84 771 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 11 Храна + 20 700 лв.
ЦДГ „Радост” 1 700 лв.
ЦДГ „Незабравка” 6 000 лв.
ЦДГ „Ралица” 2 000 лв.
ЦДГ Басарбово 2 000 лв.
ОДЗ Средна кула 2 500 лв.
ОДЗ Николово 2 000 лв.
ОДЗ Мартен 3 000 лв.
ЦДГ Тетово 1 500 лв.
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло + 2 800 лв.
ЦДГ „Радост” 1 600 лв.
ЦДГ „Ралица” 1 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 200 лв.
§ 10 14 Учебни и научни разходи + 300 лв.
ЦДГ „Ралица” 300 лв.
§ 10 15 Материали + 25 900 лв.
ЦДГ „Радост” 8 000 лв.
ЦДГ „Незабравка” 4 200 лв.
ЦДГ „Ралица” 200 лв.
ЦДГ „Здравец” 5 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 5 000 лв.
ЦДГ Басарбово 2 000 лв.
ОДЗ Средна кула 1 500 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 61 100 лв.
ЦДГ „Радост” 7 000 лв.
ЦДГ „Незабравка” 13 000 лв.
ЦДГ „Ралица” 600 лв.
ЦДГ „Здравец” 7 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 10 000 лв.
ЦДГ Басарбово 2 500 лв.
ОДЗ Средна кула 10 000 лв.
ОДЗ Николово 10 000 лв.
ЦДГ Тетово 1 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 4 250 лв.
ЦДГ „Радост” 1 200 лв.
ЦДГ „Незабравка” 1 500 лв.
ЦДГ „Ралица” 550 лв.
ЦДГ Червена вода 1 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 650 лв.
ЦДГ „Ралица” 650 лв.
§ 10 91 СБКО + 300 лв.
ЦДГ „Радост” 100 лв.
ЦДГ „Ралица” 200 лв.
Всичко за дейност + 116 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 6 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 524 Домашен социален патронаж
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 5 088 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 1 014 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 198 лв.
§ 10 11 Храна + 20 000 лв.
Всичко за дейност + 26 300 лв.
ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 “Др.дейности по благоустрояването”
§ 10 20 Външни услуги – 418 300 лв.
П-да „Изготвяне проекти за кандидатстване за финансиране”

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 737 Оркестри и ансамбли
§ 10 15 Материали + 1 010 лв.
Всичко за дейност + 1 010 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги „
Дейност 849 Др.дейности по транспорта….
§ 10 20 Външни услуги + 200 000 лв.
П-да „ Транспортни субсидии”
Дейност 898 Други дейности по икономиката.
ОП „Доходно здание”
§ 10 15 Материали + 4 000 лв.
Всичко текущ бюджет местни дейности – 64 990 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет + 19 781 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
Обект : „ Компютърни системи –61 бр. – 5 000 лв.
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект: „Копирна машина за формат А 3 „ + 3 000 лв.
Обект: „Стол за роял – 2 бр.” + 2 800 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
Обект: „ Компютър ЦДГ „Щастливо детство – Птицекомбинат” + 800 лв.
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект: „Абсорбатор ОДЗ „Синчец” Средна кула + 1 700 лв.
Обект: „ Печка комб.с 6 газ.котлона ОДЗ Мартен” – 4 732 лв.
Обект : „ Стерилизатор – 4 бр. ОДЗ Мартен” – 5 808 лв.
Обект: „ Съдомиални машини – 6 бр. ОДЗ Мартен” + 3 744 лв.
Обект: „ Конвектомат готварски парен с 6 тави ОДЗ Мартен” + 6 796 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Газификация ЦДГ „Незабравка” – 34 300 лв.
Дейност 324 – Спортни училища
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект: „ Цифрова видеокамера” + 2 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
Обект : „ Компютърна система – 1 бр. + 1 164 лв.
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Детска млечна кухня
Обекти:-„ Зеленчукорезачка – 1 бр.” – 1 296 лв.
– „ Съдомиялна машина – 2 бр.” – 8 000 лв.
– „ Пасатор – 1 бр.” – 800 лв.
– „ Хладилен шкаф – 2 бр.” + 5 170 лв.
– „ Фризер 1 бр.” – 650 лв.
– „ Сушилни шкафове – 2 бр.” – 4 000 лв.
– „ Мивка тройна алпака – 4 бр.” – 4 000 лв.
– „ Електропарен казан – 1 бр.” + 7 070 лв.
– „Зеленчукорезачка с пасатор – 1 бр.” + 3 350 лв.
– „ Картофобелачка – 1 бр.” + 1 992 лв.
Обект:”Закупуване и монтаж на водогреен котел
за Детска ясла № 9” + 31 000 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 2 000 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 21 781 лв.

ІІ. Дава съгласието си изплащането на дължимата от Община Русе такса за членството на МФ “Мартенски музикални дни” в ЕАФ за второто полугодие на 2007 г. в размер от 4 300 лв. да се извърши от бюджета за издръжка на дейност “Други дейности по културата“, чрез корекция на бюджета както следва:
от § 1016 – ”Разходи за горива, вода и енергия” – 4300 лв.
по§ 1098 – “Други некласифицирани разходи” + 4300 лв
Партида МФ “ММД”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/