Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1446 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал.1, и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище, изразено в протокол № 32 от 28.01.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.2.986 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе с площ 294 кв. м., намиращ се в град Русе, кв. Дружба, ул. „Екзарх Йосиф“ №31, предмет на акт за частна общинска собственост № 4010/02.06.2003 г. с начална тръжна цена 36 500,00 лева без включен ДДС.
2.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)