Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1446

РЕШЕНИЕ № 1446
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 Закона за общинските бюджети, чл.13, ал.3 и § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г., общинският съвет реши:

І. Да се извърши корекция в план-сметката на ОБИФ както следва:
Било Става
1. Хематологичен брояч 16000 лв. –
2. Центрофуга 2бр. – 5200 лв.
3. Медицински озоногенератор 1бр. – 8360 лв.