Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1447 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, влязло в сила Решение № 1369, прието от Общински съвет – Русе по Протокол № 49 / 15.06.2023 г., влязла в сила Заповед № РД-01-2275 / 10.07.2023 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП – ИПР и ПЗ на УПИ XI-438, кв. 675, гр. Русе и извлечение от Протокол № 41 / 23.08.2023 г. на Комисията по общинска собственост при Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.:

1.1. с продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.7.438 по КК на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 2697 кв.м., а по регулационния план на гр. Русе представляващ УПИ XI-438 – за обществено обслужване, в кв. 675, с административен адрес: Община Русе, гр. Русе, ж.к. „Здравец Изток“, ул. „Нови сад“ №27, обект на Акт за частна общинска собственост №10866/14.08.2023 г., вписан под №7, том 26, н.д. 5286, дв.вх.рег. 9501, вх. № 9787/15.08.2023г. в Служба по вписванията – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 538 000.00 лева, без дължими данъци и такси.

1.2. с премахване на сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.438.1– двуетажна, със застроена площ от 301 кв.м., с предназначение – сграда на съобщенията, обект на Акт за частна общинска собственост №10866/14.08.2023г., вписан под №7, том 26, н.д. 5286, дв.вх.рег. 9501, вх. №9787/15.08.2023г. в Служба по вписванията – Русе, както и с премахване на игрище за футбол (съобразно Разрешение за строеж № 440 / 12.08.2015 г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 85 / 12.05.2016 г., издадени от Главния архитект на Община Русе) – собственост на Община Русе.

  • Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг, с явно наддаване, по реда на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.7.438 по КК на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 2697 кв.м., представляващ по регулационния план на гр. Русе УПИ XI-438 – за обществено обслужване, в кв. 675, с административен адрес: Община Русе, гр. Русе, ж.к. „Здравец Изток“, ул. „Нови сад“ №27, обект на Акт за частна общинска собственост №10866/14.08.2023 г., вписан под вписан под №7, том 26, н.д.5286, дв.вх.рег. 9501, вх. № 9787/15.08.2023г. г. в Служба по вписванията – Русе (в който е описана и сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.438.1), с начална тръжна продажна цена в размер на 538 000 лв. (Петстотин тридесет и осем хиляди лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил тръжната процедура.

Определя следните допълнителни тръжни условия, по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, които да бъдат съобразени и записани при иницииране и провеждане на публичният търг с явно наддаване от Кмета на Община Русе, както следва:

2.1. Спечелилият тръжната процедура участник се задължава за своя сметка и в полза на Община Русе за извърши събаряне / премахване на съществуващите сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.438.1, описана в Акт за частна общинска собственост №10866/14.08.2023 г., вписан под №7, том 26, н.д. 5286, дв.вх.рег. 9501, вх. № 9787/15.08.2023г. в Служба по вписванията – Русе, както и на изграденото в продавания имот игрище за футбол, като генерираните от възлаганите дейности строителни отпадъци да бъдат предадени от и за сметка на спечелилия търга участник за последващо оползотворяване в полза на лица, притежаващи съответно разрешително по ЗУО. Община Русе няма да дължи възнаграждение, цена или плащане на друго основание за премахването на строежите и предаване на генерираните строителни отпадъци за последващо оползотворяване;

2.2.  Спечелилият тръжната процедура участник се задължава да изгради в продавания имот обществено обслужваща сграда – паркинг на четири нива, в срок до пет години от сключването на договора за покупко-продажба на имота, в следствие на проведената тръжна процедура;

2.3. Спечелилият тръжната процедура участник се задължава да изготви и да съгласува по предвидения в закона ред, да изгради и да предаде на Община Русе обект – спортна площадка за мини футбол и баскетбол с размери 15 м / 28 м и зона за безопасност по 2 м от всяка страна, и ажурна ограда с височина 4 м, съобразно издадената от Главния архитект на Община Русе виза за проектиране – неразделна част от настоящото решение, в общински ПИ с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.475, изцяло за своя сметка, до 18 месеца от сключването на договора за покупко-продажба на имота, в следствие на проведената тръжна процедура. Община Русе няма да дължи насрещно плащане на каквото и да било основание за инвестиционното проектиране и изграждането на посочения в предходното изречение обект – спортна площадка, като същият следва да бъде предаден на Община Русе безвъзмездно до изтичане на определения 18-месечен срок, придружен с надлежно изготвена строителна документация.

Кметът на Община Русе да издаде, разработи и утвърди тръжните книжа за публичния търг с явно наддаване при съобразяване на определените тръжни условия, като предвиди и санкции при неизпълнение на задълженията на спечелилия тръжната процедура кандидат, посочени по-горе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)