Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1447 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС; чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост, представляващи колонната климатична система – 4 /четири/ броя, на Народно читалище „Пробуда 1907“ с. Тетово.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)