Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1448 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. На основание чл.59 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г.) разрешава функционирането на група с минимум 6 деца за учебната 2023/2024 година в:
  2.  ДГ „Приказен свят“ – с. Николово с адрес на сградата, в която се провежда обучението: с. Просена, ул. „Васил Левски“ № 27а;
  3.  ДГ „Роза“ – с. Ново село с адрес на сградата, в която се провежда обучението: с. Хотанца, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 5.
  4. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г.) разрешава функционирането на паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2023/2024 година в:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Николово
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
III10166
IV15161
V10188
VI11187
VII12186
  • На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 6, ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г.) осигурява финансирането на непълни паралелки за учебната 2023/2024 година с 25 на 100 от стандарта на ученик, както следва:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Николово
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
III10166
IV15161
V10188
VI11187
VII12186
ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
VIII а11187
IX а17181
X a12186
XI a15183
XI б11121
ОУ „Алеко Константинов“ – Русе
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
I11165
VII17181
  • На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 68, ал. 1, т. 5,  т.6 и чл. 69, ал. 3, във вр. с ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г.) осигурява допълнителни средства в размер на 25 на 100 от стандарта за ученик за учебната 2023/2024 година, както следва:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Николово
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
II8168
ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
VIII б7125
X б7125
XII а71811
ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
XII „в“891

6. Възлага на кмета на Община Русе да осигури 25 на 100 от стандарта за ученик от планираните средства за паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки, Функция „Образование”, Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.

7. Възлага на кмета на Община Русе да осигури финансиране на утвърдените паралелки за учебната 2023/2024 година.

8. Възлага на кмета на Община Русе да изготви мотивирано искане до началника на РУО – Русе с приложено решение на Общински съвет – Русе за осигуряване на допълнителни средства, съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)