Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1448 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинска собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 14 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 3 от Решение № 1380 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г., Общински съвет Русе, която придобива следния вид:
„3. Обект с идентификатор 63427.7.754.1.3 и площ 15.00 кв.м. с предназначение за търговска дейност описан в АОС №6711/22.06.2012г. като административно помещение с начална наемна цена 54.00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.14 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.”
В останалата си част решението остава непроменено.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)