Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1448

РЕШЕНИЕ № 1448
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6 ал.5 от ПМС № 175/24.07.2007 г., Общинският съвет реши:
1. Определя нови диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата в дейностите и заведенията във функция „Социално осигуряване и грижи”, считано от 01.07.2007 година, както следва:

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ” – ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

Бюджетна дейност
/ Социално заведение /

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2007г.
лева

Ср. за РЗ
2007 г.лв.
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

540 – ДСХ “ВЪЗРАЖДАНЕ

61

282,57

318,01

219 813

543 – ДВФУ “МИЛОСЪРДИЕ”

44

282,57

 

318,01

 

158 553

549 – ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

11

 

282,57

 

318,01

 

39 638

550 – ЦЕНТЪР ЗА СОЦ.РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

11

 

282,57

 

318,01

 

39 638

552 – ДВД “ПРИСТА”

61

282,57

318,01

219 813

554 – ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

 

5

 

282,57

 

318,01

 

18 017


ВСИЧКО ДЪРЖ. Д-СТИ


193


282,57

 

318,01

 

695 472

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ” – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

Бюджетна дейност
/ Социално заведение /

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2007г.
лева

Ср. за РЗ
2007 г. лв.
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

524ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

41

 

270,30

 

318,01

 

144 725

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/