Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1449 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, общинският съвет реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2023 година – с преходен остатък в приходната и разходната му част в размер на 250 893 933 лева, както следва:

1.1. По приходите в размер на 250 893 933 лв. съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 133 267 409 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 120 519 504 лева.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 731 322 лв., съгласно Приложение № 1a.

1.1.1.3. Финансиране на бюджетното салдо                                                 12 016 583лв.

В т.ч. преходен остатък от 2022 година                                                        12 640 249лв.

и §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средства от ЕС                                                                                              (-) 623 666лв.                                                                                                

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                                        117 626 524 лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                                                         21 415 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                                                     28 565 823лв.

– Приходи и доходи от собственост                                                             6 857 812лв.

– Общински такси                                                                                          13 744 722лв.

– Глоби, санкции и наказателни лихви                                                           1 148 300лв.

– Други неданъчни приходи                                                                                966 530лв.

– Внесени ДДС и др. данъци в-у продажбите                                           (-)2 941 672лв.

– Постъпления от продажба на нефинансови активи                                8 648 931лв.

 – Приходи от концесии                                                                                     141 200 лв.

1.1.2.3. Помощи и дарения в размер на                                                            267 441лв.

1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на                                    (-)7 245 061лв.

 в т.ч.:

– Обща изравнителна субсидия                                                                      7 515 300лв.

– Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                                    281 300 лв.

– Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности                    3 457 000лв.

Трансфер за други целеви разходи за местни дейности                               827 200лв.       

            – Трансфери между бюджети                                                                      (-)770 763лв.

            – Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС              (-) 18 555 098лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на                                    (-) 20 399 592лв.

1.1.2.6.Финансиране на бюджетното салдо                                                95 022 913лв.

 в т.ч.

– Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала                    (-)725 000лв.

– Предоставени средства по възмездна финансова помощ                      (-)1 000 000лв.

– Получени дългосрочни заеми от банки в страната                                   16 920 000лв.

– Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната                         (-)1 481 472лв.

– Получени краткосрочни заеми /“ФЛАГ“АД/                                              9 488 000лв.

– Получени дълг. заеми от други лица в страната/РФГР/                             7 080 000лв.

   – §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средства от ЕС                                                                                           (-)1 683 966лв.

  • Приватизация на дялове акции и участия                                                   947 023лв.
  • Чужди средства от други лица                                                                   (-)22 044лв.
  • Задължения по финансов лизинг и търговски кредит                            1 953 179лв.
  • Погашения по финансов лизинг и търговски кредит                            (-)201 950лв.
  • Отчисления по чл.60  от ЗУО                                                                 (-) 247 500лв.
  • Предоставена гаранция                                                                              (-)10 638лв.
  • За възстановяване от РИОСВ                                                                     20 938 868лв.
  • Преходен остатък от 2022 година                                                           43 068 413лв.                                                                                       

 (Приложение № 1Б).

1.2. По разходите в размер на 250 893 933 лв. разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 2А, 3, 3А, 4 и 5.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 131 486 869 лв., съгласно Приложение №3, 3А

1.2.2. За местни дейности – текущ бюджет в размер на 70 486 633 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 599 873 лв., съгласно Приложение №4.

1.2.3. Приема разчет за капиталови разходи в Инвестиционна програма в размер на 96 454 248 лв., в т.ч. от целева субсидия  3 457 000лв., обекти финансирани с европейски средства 47 533 817лв. съгласно Приложение №5.

1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.

1.2.5. Приема  разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.

1.2.6. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейски съюз, средства по международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5; №16  и №16 А.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- дефицит/излишък в размер на (-)107 039 496 лв. Приложение № 2А.

1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.

 2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17.

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     3.1. Членски внос – 93 145лв.,

     3.2. Помощи по Наредба №21 на Общински съвет гр. Русе за:

     – еднократни помощи  – 28 100лв.;

     – подпомагане на деца в приемни семейства – 9 900лв.;

     – помощи новородени деца  – 163 500лв.

     3.3. Общинска програма „Асистирана репродукция“ – 60 000лв.

     – Калкулация за християнско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2023 г. – Приложение №30.;

     – Калкулация за мюсюлманско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2023 г. – Приложение №31.

     3.5. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 21 330лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);

     3.6. Семестриални такси – 6 000лв.

     3.7. Културен чек – 10 000лв.

     3.8. Субсидии за читалища:

3.8.1. Държавно финансиране – 1 017 620лв. /Приложение №15/

3.8.2. Дофинансиране с общински приходи  – 130 833лв. за ремонт на читалищата от малките населени места /Приложение №15 А/

3.8.3.  Дофинансиране с общински приходи  – 40 000лв.          

     3.9. Програма „Спорт“ –610 000лв.

     3.10. Клубове на пенсионера, инвалиди и др. – 66 200лв.    

     3.11 . Програма „Туризъм“ – 161 437лв.

     3.12. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 110 000лв.

     3.13. Средства за Програма  „Култура“-120 000лв.

     3.14. Целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление, съгласно чл.56 от ЗДБРБ за 2023 година. Приложение №5А

     3.15. Средства за Малки населени места – 1400 000лв., в т.ч. ремонт на улици и друга техническа инфраструктура 1 100 000лв./Приложение №6 Б/  и фонд „Малки населени места“ – кметства -300 000лв.

     3.16. Упълномощава кмета на общината да предостави на читалищата  средствата по т.3.8.3. след разпределението им, съгласно Закона за народните читалища. Да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.13. Средствата за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато лицата извършват стопанска и нестопанска дейност са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е на лице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Средствата се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.

     3.17. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, трансферите на второстепенните разпоредители с бюджет за разходите, финансирани от общински приходи, могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1.СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

4.2.Разходи за представителни цели на кмета и представителни разходи на Председателя на ОбС в изпълнение на чл.94 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. /Приложение №8/

     4.3.Средства за диоптрични очила в размер до 80 лв. съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.

     4.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за населените места с кметски наместници, които не са определени като второстепенни разпоредители, съгласно Приложение №6а.

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски-за пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №18.

6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 и 29.

7. Приема текущите бюджети на кметствата за 2023 г.  /Приложение №6/.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023, 2024 и  2025 г. – Приложения №№11; 11а; 11б; 11в; 11г и 11д .

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2023 година, съгласно Приложение №12.

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 2023 година, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ /2020; 2021 и 2022 г./ –   8 118 315лв.

10.2. Дългът от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България – ЕАД, не се включва при прилагане на ограничението по чл.32, ал.1 от ЗПФ.

10.3. Максимален размер на общински гаранции за 2023 г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗПФ – 3 095 585 лв.

10.4. Намерения за поемане на нов общински дълг за 2023 г.- краткосрочен ФЛАГ ЕАД-9 488 000 лв.; Инвестиционен заем /дългосрочен/ за основен ремонт на улична мрежа – 12 000 000лв.;  Дългосрочен дълг с гарантиран резултат (ЕСКО) –  1 953 179 лв.;   Дългосрочен Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД, съдлъжник „Общински пазари“ ЕООД – 12 000 000 лв.; Общински гаранции – 0лв. /Приложение №9/.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават  15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти  за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

13. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

14.2. Да  организира и утвърди разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия на Първостепенния разпоредител с бюджет, както и на всички Второстепенни разпоредители.

14.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.

14.5.  Да извършва служебна корекция на бюджет 2023 г. по приходната и разходната му част за обезщетения, получени от Застрахователни компании.

14.6. Да извършва служебна корекция на бюджет 2023 г. по приходната част по параграфи, отчитащи се със знак минус,  без да изменя общия размер на приходите.

14.7. Да извършва служебна корекция на бюджет 2023 г. по приходната и разходната част по показателите на Единната бюджетна класификация, със сумите на получените помощи, трансфери и субсидии, както и със сумите на реализираните собствени приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

14.8. Съгласно чл.130 от ЗПФ да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина до преустановяване на нарушението.

14.9. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

15. Упълномощава кмета:

15.1. При спазване изискванията на чл.104, ал.1, т.4 и чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, в т.ч. и авансови, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз,  по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

15.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални програми и  други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

15.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

15.3.1. ДТ „Сава Огнянов” – 100 000 лв.

15.3.2. Държавна опера – 100 000 лв.

15.3.3. Държавен куклен театър – 57 000 лв.

15.3.4. Средствата да се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.

16.Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.

17. Одобрява разчетите за разходи по План сметка на дейност „Чистота“ за 2023 г., съгласно Приложение №32.

18. Няма просрочени задължения от предходната година. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през годината /10%/, съгласно Справка за просрочени вземания и задължения по Приложение №33.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №34.

20. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защитата на стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет и предприемане на незабавни действия за изпълнение на поетите ангажименти в сферата на местното управление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)