Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1449 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинска собственост на Общински съвет-Русе, във връзка с Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 14 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т.I от Решение № 1381, прието с Протокол № 49/23.04.2015 г., Общински съвет Русе, която придобива следния вид:
„Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имот публична общинска собственост с предназначение за офис с идентификатор 63427.2.4790.1.18 с площ 39,60 кв.м. намираща се в СК „Ялта“ ул. Драма 13 ет.1 обект 18 описан в АОС 6205/31.03.2010 г. с начална месечна наемна цена 162,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.14 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.”
В останалата си част решението остава непроменено.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)