Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 145 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-1/14.01.2016 г. от „Онлайн Трейд“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и захранващ ел. кабел ниско напрежение към ПУП – ПЗ за ПИ 63427.43.20 в местност „Кадишева нива“, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори: 63427.43.17, 63427.95.17, 63427.145.92 и 63427.146.190 – общинска собственост по първи вариант на трасетата.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)