Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 145 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общински съвет – Русе реши:

1. Определя начална наемна цена на месец в размер на 18 000,00 лв. (осемнадесет хиляди лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, за отдаване под наем на „буферен паркинг за тежкотоварни автомобили, санитарни преместваеми контейнери – 2 бр., павилион за охрана – 1 бр.“ с площ от 9 430 кв. м., изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се на бул. „България“ № 292, с обща площ от 45 172 кв. м., с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, предмет на Акт за частна общинска собственост № 10532/19.07.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)