Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 145

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 2/15.02.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1.1 Общински недвижим имот в град Русе, кв. Средна кула, ул. „Върбица“, с идентификатор 63427.10.1090 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда и деветдесет) по кадастралната карта на град Русе с площ 532 (петстотин тридесет и два) кв.м, описан в АОС №5976/11.06.2009 г., с начална тръжна цена 26 000 лв., без ДДС;
1.2 Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула“, ул. „Бачо Киро“, с идентификатор 63427.10.1091 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и едно), с площ 801 (осемстотин и един) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №5977/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 39 200 лв., без ДДС;
Дължимите данъци и такси са за сметка на приобретателите.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)