Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 145

РЕШЕНИЕ № 145
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 90/20.03.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС05/7/28.02.2008г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на балкон със застр.площ 4,20 кв.м. към ап.№ 2, ет.І, вх.”А” в ж.б.”Странджа планина”, ж.к.”Родина-І”, кв.719 в гр.Русе, на Тодорка Илиева Ангелова-Динкова, на стойност 420 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Тодорка Илиева Ангелова-Динкова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.