Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1450 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет- Русе за общинската собственост във връзка с раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 25, чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имот публична общинска собственост с предназначение хангар,депо,гараж с 63427.2.4790.4 с площ 22 кв.м. намираща се в СК „Ялта“ ул. Драма 13 описана в АОС 6205/31.03.2010 г. с начална месечна наемна цена 20,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.25; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
II. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имот публична общинска собственост с предназначение хангар,депо,гараж с 63427.2.4790.5 с площ 25 кв.м. намираща се в СК „Ялта“ ул. Драма 13 описана в АОС 6205/31.03.2010 г. с начална месечна наемна цена 22,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.25; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
III. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имот публична общинска собственост с предназначение хангар,депо,гараж с 63427.2.4790.5 с площ 19 кв.м. намираща се в СК „Ялта“ ул. Драма 13 описана в АОС 6205/31.03.2010 г. с начална месечна наемна цена 18,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.25; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на описаните по-горе имоти, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата спечелили публичния търг.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)