Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1450 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 111, ал. 1  от Закона за горите, във връзка с чл. 5, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 2 на същия член, чл. 12, ал.1, т. 1 на НУРВИДГТДОСПДНГП, общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността „добив  на дървесина“ в горски територии, собственост на Община Русе, с прогнозни количества и стойности, и в подотдели, както следва:
Място на извършване на дейността – отдел, подотделКатегория дървесинаРазмер и качество на асортиментитеДървесен видКоличество /м3/
 ДърваДърва за горенедр.шир60
  ДЪРВАОбщо др.шир 60
  179-г1 с. Червена водаЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак17
ЕДРАОБЩО 17
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак21
СреднаТехнологичнаак46
СРЕДНАОБЩО 67
ДърваДърва за горенеак505
 ДЪРВАОБЩО 505
  Общо ак 589
 Общо за подотдел 179-г1 649
    
179-я с. Червена водаДърваДърва за горенедр.шир11
 ДЪРВАОбщо дрлп 11
ДърваДърва за горенеак284
 ДЪРВАОбщо ак 284
 Общо за подотдел 179-я 295
     
     13 х1 гр. Русе   ДърваДърва за горене      ак40
 Общо за подотдел 13-х1 40
     ОБЩО 984
  • Определя максимална прогнозна цена в размер на 35 лева, без ДДС, за добив на 1 /един/ куб. пл. метър дървесина.
  • Възлага на кмета да организира процедурата по т. 1 по реда на по реда на чл. 15 – чл.24 на НУРВИДГТДОСПДНГП, в съответствие с годишния план за ползване на дървесина за 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина на Община Русе.
  • С цел защитата на особено важни обществени интереси – осигуряване на дърва за огрев за нуждите на домакинствата на територията на община Русе, с оглед наближаващия отоплителен сезон и срочната нужда дейностите по добив на дървесина да продължат във възможно най-кратки срокове, на основание чл. 60, ал. 1 на АПК се разпорежда предварително изпълнение на решението по т. 1.
    • На основание чл. 60, ал. 3 на АПК разпореждането по т. 4 може да се обжалва чрез административния орган пред Административен съд-Русе в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)